Puisi Madura: Lukman Hakim AG

MADURA
sanajjan ampon epanyongsang nyongletebendhem dhalem sekkemmadura teptep apolang sodek, jejjekamarga nagarana panggun se  ganep
dhari Bangkalan, SampangMekkasan kantos Songennepmagarsarena asre tor cellep
Madura ampon kalonta e manca nagarakalaban bujana se nyerrepdhari sadaja dha`aran se badha
manabi Indonesia ngagungebanting tulang peras keringatMadura jugan ta` asaren dhalemabantal omba` asapo` angenmanabi Indonesia rampa dhalem gotong royongMadura jugan ragap kalabansong-osong lombung, jung-rojungpa`-opa` eleng se ekapajung
Songennep, 27 April 2006

LARO
terrossatoros palembang lorosmabaras daging korosamarga laro angko mabengkoBintaro* melo
pojurse bungko` serep akongko`mega` lajur lebbur ngonjurmaske babur ondurngater kobur ka Badhur**
Songennep, 20 Juni 2006
* Bintaro:  gir sereng se badha e disa Longos-Gappora** Badhur: nyamana disa e kacanadan Topote

GENDHING MADURA
bakto samangkensaronen gendhing oreng sobung  openta` eka`eding ranyengmaske coma aella` tabing ceng-nyecceng
jau semma` neka pandha` tore ja` papegga`saronen gendhing bilapon tadha`ngereng pompong gi` padha soga`badha aba` kenneng saba`malonca` manca` maberka` kerrapmamangkat macopat dhalem rokate bume se kabilang asrepossa` kalaban rahmat
(naang neeng noong niing guung…)
patennang ate pabenneng pekkerrassa kobater ja` cer-kalacerngereng panyettong, ma` ontongta` rekong dhalem arongrong kamaronge ko`ongnga lorong
Songennep, 10 Maret 2006

I`TIDAL PANEMOR
teggal gunongsoksok  tase` mowara songaypangeka` soga`ora` odhi`na madura
ondhemma cap-kecabanngabas reng majang se ser-keseranban essena tase`moy-tamoyan ban omba` se ngamba`abareng aros se terros agerrus molos
bariya keya reng gunongngaatamen jagungsangona ngadhep dha` se Maha Agungta` bunten jugan jajalse odhi` neng teggalanananggala mabungkar tana kalaban samporna
namong odhi` rassa ronggangmon ta` asella bujasatadha`na ojan
Songennep, 2006

NYENGKAP REGGASSA ABA` SE RENGSA
ngerremme are se compet adina mesemdha` ondhem lampadda roket se lebate soksok tase` mowara songayagaluy dhalem rassana tapaymanyengkap reggas se nyalokop
pangarep reng majangpadha abarbar lajarcampor pajjar se takebba` takennyerbandeng ban odhang tajaringdhalem parayangnga rang-barangse esepat talempet dhalem nespator nyangsara dhalem tengkasabatara alor pon tadha` maso`bitong betthegganna dhapor
Songennep, 2006

BUME TONDHUNG ARE
ranca` cekkeng un-dhaunan kerrengbungkaladan pekka sakelankataranna sobek lorkong ban cong-laccong
tandha bume tondhung are,ondhem koba` ojanngaremmes nyapcap gan sapalokkor
bume tondhung arepadhana se para` compeddanaleka dalko` ngarapkapakasap e ba-saba se kessap
Songennep, 2006

NGEKA` SANGGER
mamolan ngen-angen kabarnyare pejji se etoduwagiterrosarabas jalannebbai panyelladan sere penangka`angguy abugel kasamporna`anpangarep se abit agumbelpadhana bunterra bujel
Songennep, 2006

JANOR KONENG
mandeng ondhem cellengnenemang dalko` lang-ellanganaramo` mera biruakoncer mardhaabadan gaja asesse` baja
edeng-pandengtamba nyarodhengroba gantheng aoba beddengsamarena are ngerrem e bungkella accemjanor koneng nyeyor gaddhingnyonyor kadiya karapo kella semmor
Songenep, 2006

ONDHEM TONGNGO` OJAN
pajjarra molae ngombar dhari temoreape` ranca` cekkengse un-dhaunanna copplaknyarotheng gan sarangkang ka bume
tongngo` ondhem asella pettengtanges ojannaccek nyoroy reggassa tana se kajalrebba bilu` alarbat liya`-liyu`
Songennep, 2006

MATA BULAN LADDING PASAT -N. Hidayati
bibir salone tor omba` obu`naongkas neng mata bulan ladding pasadda dikasatajem bellat cakkong karat se ngerat rassa
talebat sossaabareng bi` robbuna are ka patarangannaton-katon mera, koneng konye`pote pellay saseba`petteng salokke` sorem
dika se amata bulan ladding pasatmalajar bula ampos parkaramettek ka mejet ta` sampe`a sesep cemotngaracak pancong aksara
Lembana, 26 Maret 2007

OJAN
ojan toronnaleka aba` acangkelongan ngodhaceddu, rennyo nyarepsep ka sakojur badan
ojan metto dhari mataojan dhari dhalem ateojan metto dhari kole` se lokaojan ngalocor ka bungkaladan kerrengbato karang ranca` acangka ronce` selpat sapolo
abit se ngantos ojan panglonganangen ngebbat abupas nalpe` ka tabing-tabingdheng-ngandhengnga jembar sossana aba` se nongga`batton dalika
aeng tase` la sorongondhemma la celleng calemot agellungojanna la pasra maelang lanceng parabannatape ba` arapa ma`gita` bisa macampo bula ban dikame`-ame`kolodda bume terros esorongeapoji tanangnga pekker ban guli enneng parodhibanse marebbang mardhana ate
Songennep, 25 Maret 2007

MATA
neng e pettengngarebbang ngabas bang-rabangan antara se solap ban se sordheptape mon e tera`nata` nanto nengale dhari ban bakal pettengnga
Lembana, 24 Maret 2007

AENG MATANA EBU
ngaremmesagilingalocorngacernang socce !
Lembana, 25 Maret 2007

SAGARA
sagara kerreng e dhadhangaros tandhes agules agumbekngolowagi hajat se ngacernangdha` kasorang se passasat mata bulan tanggal sakaleyan
sajjegga aba` e pasthe nyergu`pae` manes leggana alame tangga` labbuna sampan palajaranjau semma` dhalem abillai poncana sagara
aba` se gi` aempor e tengganganngabas bato kapo` bang-kambangan e arongantandha menta partolonganse elanyo` sordhebba rengsa
kalaban tolang roso` ngarantangkalaban ora` rabet landaurkalaban aeng mata dhara se nyapcape ban-sabban karettek jarum jamse adhasar batton romana
sagara daddi pangkengsagara daddi ampersagara daddi taneyansagara menangka teggal pamengkangdhalem nyambung lantaran sasemba`ansagara sodda esalep napso tekkana hajatmajembar pekker se talebat jalimet
maddu membana sagaradhalem abarbar lajar masodek kamoddhinebbas ara nyosop ka daratnagguk barat aoba mosem
maske sagara possa` omba` agulung barattape gi` badha se pasranompa` bunte` buttong nyellor arongansambi pay-keppayan bay-kerbayanngoba`i ca-kancana
Lembana, 24 Maret 2007

OLLE-OLLANG
abangbang nemmo labangtedhung lanjangkaobbaran mardha ta` alobang
ompimpa olle-ollang sella pa`-opa` elengmesem nyongkem ka malemkarem e tase` dhalem mataalamma petteng
olle-ollang, olle-ollangabadhi  nyambung odhi` ana` ban binepanas ngalas buja ban bakomaranyana nyabba e bengkobanne polana angkotape parlo karana esto ban lakar ekabuto
olle-ollangollena palang, ollena elanglang-nongkelangaban e ranjang, cellep e pajangatarong jaring lanjang, obu` celleng campor obanpaggun paraban
Songennep, 23 Maret 2007

JAJJULING MATONGGA`
jajjuling maso`, ta` etangga`jar-galajaran e dhalem langgar, oreng adikkerna`-kana` kene` nolong rambingegiba laju gabay norkop julingjajjuling akenneng anyit-nyinyit, abatthowanganimam ban ma`mum padha alenga`ngabas dhuwa` na`-kana` kene` padha arangka`
imam peggel, ma`mum togelnyandha` du`a daddi pegga`, kabbi padha tongga`
Labbuwan, Maret 2007

LIP-ALIBAN E ONDHUNGNGA PADHI
aba` agersot arangka` sajan jautengka` ka semma`na lokke`an buwana damese malothok ce` jennonaabareng bi` are se arongkang aettap dhak-ondhaganban jang-bajangan ba` dibi` e leggana kandha
sajjegga abuthok sareng ebu tor ramapekker akembang manyengkap nyennana rebbangora` ecellot patekangnga aba` se enadhalem ngeja lip-aliban se ta` akantha
satoros tongga` aksaradhu, ma` sajan rabeng se ajajara darajat sepaddabila aba` abarna dhempol dhapenpadhana anggay ngabber ngorek tana
birasat wa-towa ajamerasoba neng aher baktose ampon sella` aramo` ra`a ban ba`a padha atandhing
dhu, ba` bisa`a aba` neropadhi se sajan towa sajan possa` sajan nondhu`banne keng polana berra ` ka elongta` padhana gi` ngodha gerra onga` calonga`sabatara napso apancoran longlang ngajaknyoro ka barang jalan se elanglang ka`adadan
-                             nondhu` padhi konengtandha anye bau candhanaaba` paggun nyelle` lip-aliban ta` abato alesmaske coma sabates aharkat pasra
Labbuwan, 04 April 2007

BANNE BUDHU`NA TOKANG SEHERBAN BANNE POTRANA RATO
parlo ekataowe dha` bala tanggasadaging sadharaja` sampe` talanyo` dha` juba` sangkamon gita` mergem bukte se nyata
polana aba` kabitong aksara mesken paleng mababila badha se kamalengantadha` laen kabbi padha noddu` ka bulase esangka daddi tonju`naapanggibat, sellangnga aeng se ka jeddhing etogel pas etotopkabella lampu ecabut ethok-ketthok
polana ratona la mahokpanji-panjina mancella`, ango`ngo`, ngarangera ban nyangka eduwai ban eseher ramatape sengko` ban taretan kabbi mandar  nanggama`akanyata`an odhi` se salsal-un wal salbut-un ka ona`-ona`ka carang-carang sella` gubet arongkang-rongkangjau cemot mettek ta` tagai` lanjang galana manossa
pangara e dhadha sajan ngalkalaganteya rama se nyello` aeng ka somor aesse  olarlabu dhari tabun tenggi tadha` se soddi ngangka` nolongesabab sengko` gi` kana` ban lakar ne`-kene`ta` bisa nongko` majembar aba` dibi`taretan, apapole oreng towa dhuwa`
kalaban caloret e tanang kangankalaban baddung e tanang kacertape sempennan serep emmas e atebabales dhaggi` bila la dibasa epongkere
Labbuwan, 04 April 2007

BURU KA SELLA`NA
neng e sorot sanderra monyena messinreng-oreng padha agalubuk, ngallekennengan legga, ro`om, jennoabango` ka sella`na, baceng kas-rakaspatena tomeceng
ta` sesep se aga`lir ate-gantemara bilismakennyang tabu`eantos pate loppa ka omorra
kottha kompolla manossakottha banjir bu-rombukompolla barang ta` aguna, rosak, roceta` paste
bila ejelling lebbi dhalemsaongguna gun pera` kare sapaddu-padduna paddutape manossa gi` bannya` se leburburu ka paddu gubetaeber maddu nemor tek-rentek
Cakung, 12 April 2007

BILA ABA` KADHUNG TAPATTRE
matana dika se birang bulantanangnga se angrajung sottramakeller badanna se satoros kaba` sampayanngerrat ate se dhaun-dhaun talempetnyapcap benneng ngacernang, mabangon talengka
songay-songay kerrenglangnge` sorop bintang bulan elopabareng bi` aba` se mopos kencopnondhu` pas nyosop ka guli ennengse tapattre  pako e seppena kejungan gendhing
Cakung, 13 April 2007

PANGLEPOR MALEM
bennengnga malem sateyagambaran angen ceddu tera` bulanapanglepor bintang akeddhap ngecer ngacernang
lalang ngalang bulan narajangbintang nyaba` e sakerreng perreng kerrengakoleja` dika mesem nondhu`apancoran longlanglegga e dhalem aba` bula
Cakung, 12 April 2007

ACAMPONA ONYA BAN BIDHIdhalem kacengngengngan mempese adhais mabidhisarako` satekkem dunnya se ekaandhi`, ca`nadhari cope` lebarra alam se ekeppe`para serna`a
bannya` gan sakone` ekorangelemma` manes aoba ngalennyermaske ta` sampe` ngowapngonca` ka babatape maste badhana
maonya kabbi se badhates-ngarettes jagung odhi`namanossa se ta` apangrasamaebir arta dunnyana ban pangkadda
-                             todhi`na agumantongcoma dha` ajunan settong
nyeyor ngonyor ajemmor janornyarngenge gigi colo` angangaarantep kelap karatap centharbila epatappor buru enga` ka sokkor
Cakung, 12 Mei 2007

SOWARA SE KALOWAR DHARI TOMPO`ANNA BU-ROMBU
aba` se abarunganeape` maronggi lambajung ban gardhuse lako epancella`e bathok cethagga na`-kana`naleka tadha` ajam akongko`ban pancerra jam padha tapelko`maso` malang ka obu` se ngagaruduskajana se aganteya oban aonjan ojan
sakothak para` salagguta` cokopmarampong ket-leket tandhesmaelang essena kampong dhuwa` kaleyan lobangnga elong
se kacer mare etotoppas ajalan nengteng karanjang sarpaalengkane wes-rowessa motor rangke`se ngangko` essena tabu` ban bangsana sabbu`
karanjang eangka` bakal etotta`etotta`ta` taona badha se arangka` sella mabungko`garis-garis ta` abangongaggarra para` teppa`a ka reng melenepalastik, besse, kardhus, dalubang
“nyo`on sapora ta` sangaja…! “
tadha` oca` se nyalto` daddi okaradhari lesanna coma mesem se nyaloneban nyowep  kerrangnga ate se batota` apangrasa ja` badanareya antem ames batthowangnyarowap aettap-ettap
aba` abali apolangjujuk ka labang rongkang adha`ngampar teker agulung badan arajut mempenangeng mesem paggun mejet atapa dhalem rabanganse ” salsal-un wa salbut-un
ja` senga tadha` ajunansadaja paste padha posang ta` pernaodhi` neg alam dunnyakalaban epanyongsang tengka se meyangnyangsang e kaba` dhuri ring-jaringmarassa cope`, keng bannepolana cope`
Cakung Barat, 27 Mei 2007

ROMUSHA
sajjana aba` abuja ngarep moljaatane kaangguy ana` ban binemanggang dagang sajana daging ngabadanmalajar jaring pajang dhalem abajang
nangeng karep tajira` tasendetsalempet se ngabet dhari Balanda-Jepang nyerrang nyebettadha` kakan tadha` taretan tadha` ponakanekoras gemmet kantos talpos tompesakare lorkong pakan sokong epakon nengkong
maksod ngalosotlantaram se mapolong sakarong-sakaddu`pangoreban ana ` embu` padha arebbu`sabangsana ebbu`dhari ra`yat se sajan malaratban ponggaba bejjat akongko`acoker aseyol melte` lolong monto bangkong
Songennep, 01 Agustus 2006

ALAJAR KA POLO ELMO
e babana langnge` se adhardhartase` ngampar darat salambarngangkes jangkararajut abarbar lajarsalaggi` kamoddhi ta` kandhasneng aros se ta` sodda
mowara karang ja` gabay tandhunganmela padaddi pandumannebbus lebar arongandhuri kamarong langay carang atajemmannalar sajan tenggi abubunganpaggun ngangguy adat kamanossa`anmenangka makhlok se ecepta pangeran
alajar ka polo elmoasango: topa` seret- topa` lobar, ajuko` orabba aloratapa manyengset tabu`nyelle` barang se maso`, mabucor banmakellemma parao se daddi lantaran
tangga` palabbuwan gi` mellek ce` jaunata` sakera daddi engganna atabun nyabatarowan tonggal dhalem ngebas aral
;alajar dhalem metthegga elmongerrayya pello koneng areya daddi sangonabaradda angen kaballu jareyasokmana nyaba malebar lajarmasanta` bunte` agulung omba`sosobanna karettekdhari badan mera sampe` abali ka tana
Cakung barat, 30 Mei 2007

SETTONG ARA
badha se ambu, ngasobadha se arendhu, matebadha se odhi`, keng elop
salep saleng salep ngennyerlere ebunto`eberra`ban dhammangagumantongneyat ban tojjuwanbang-sebang dhari jalannyare caradhapa` ka bates pamongkasrampas
lembana tenggi tase` gunongabates ratadarat sara sakaleyanbunga akaleyan
sela sella` ekabungapera` saomorrasossa sakarena saterrossa
kare meleantararahmadda pangeranban serret alako kasossa`an setan
Cakung Barat, 07 Juni 2007

KABAR LOKAmongging temor lao’na Gili Gentengbadha settong kennengngan se anyama Korebanedhimma lamba’ ce’ ngerbungnga keban se elombar, ta’ atampargir serengnga gi’ abak lebar
tape sateya la kare pe’-cope’elandhu’ marangnga aeng se nyergu’nyerrang dhari arongan;taker ramo’na  palembang ban karangkare tolangbila ejelling dhari sabbrang,cekkeng katon dhuwa’ polo se apesa
“tan-taretan se same molja, sadaging sadhara!dhuwa’ jasadda manossa ampon epanggi nambak ta’ anyabae gir sereng Koreban Gili Genteng”
sadaja asong-osong lombungsabellunna sorong manyellem karangse ngeppe’ lanceng parabane bato tombak babana palembang
kemma lan-jalankemmana rang-carang bukkol rokem ngalangmayyit la epangolo dhajaataccer paesan buttong ban merrongabidda ataonan “1 juni ’83″
Gili Genteng, 22 Juli 2007

COMA KARANA EBU
kaula rekong, karana ebukaula nanges , karana ebukaula mesem, agella’, ngakak, karana ebujugan karana ebu, kaula ngoso’, ngamok, natta’kantos eokom kadi ka’dhinto
etembang ebu songkanetembang ebu sake’ pekkeran tor nyangsarata’ kowat namba’ lebba’na aros fitnaterros ngagarudhu’ dhari manossa tampong are asepat butabali’ kaula alabbusa ka ojan nyo’on langnge’mekol are nenteng bumeneng arongan jul-ganjulan etambu omba’etarja angen sarta gundhegga lendhu
nangeng, sabellunna nyo’ona sapora se ambume langnge’sabab, ampon cokop abidda se eda’-didda’tor mancor ka mowa badan kaulaba’ rassana neggu’ bunto’na olar se akopeng pagartape cethagga ce’ kessedda, aceng-lecceng se ngekke’a
Gili Genteng, 23 juli 2007

AENGNGANYAR – TALEBBUNG
ennem daddali neng aronganabillai odhi’ ataretanan ca’-kanca’annyapsap e leppet gulunganna omba’ngangguy sampan tambangan sambi ngonjan
dhari Aengnganyar ka Talebbungdhari Aengnnganyar ka Tanjungbara’ nemor nganthangkadhang ka Baringsang
olle ollangtellen sap-nyapsap pas noccerjuko’ pal-kapalan ngabbermanossa posang jeng-gujengngan nyare panduman
Aengnganyar-Talebbung, 24 Juli 2007

EBUNA BAKO I
mella’ mata ngombar are soko atendak, mangkat ka sabalandhu’ epekol neggu’ sadha’ pelteng ekeppe’nyongguy rebbangnga areba’ ce’ emanna gun nyabba e bengko
ra-kera tello bulan abiddaagartang e tana kerreng nemor karadhari asaka’, abidhing, nyokla’,agabay gubanganbadha se agarit terros etamenne, nyello’ ka somorannyeram ban are, ngeccer samenggu sakaleyan
bila belta la odhi’alero’ sambi arao ban nyambenabak raja sakone’ pas epaonggabadha se esarkotbadha se gun etaltalse bine’ mele maongga
mare epaongga, bako pas katon rajaejujju’i buthok ka bungkanasambi mabungko’  mareksane ola’se nalar ngakan dhaunnakadhang badha keya se motel bungkana
bungka sajan raja alarja’ dhaunnasajan raja sajan ngarocokngembang bunga merte maddueyesep nyarowan se ngangko’ ka karapkabannabungana ngontopngapote mera biru rampa’ tase’ barna
bunga etoko’ tape ta’ epa’asatadina kaangguy ejemmor sampe’ kerrengetampegga nemor dhatengme’ pola gi’ badha omor ban aeng ngalancargabay tambana sokkor
Labbuwan, 25 Juli 2007

NYO’ONA
dhu Guste, ba’ eka’dhimma rassa sossabakal ekabudhiyagibila pon malem aroba baktotor seyang akadi petessa koto
dhu guste, ba’ bila se arassa’a sennengnaleka asareng ajunansajjegga onya bidhi dengngang ban denggialebun e dhalem dhadhator tatengka sala abarengnge nyaba
Labbuwan, 30 juli 2007

OJAN ABU ’63-dhari Abd. Sholeh
tadha’ seyang, panyelladan se mangombara aretajem sonarra ngecerapapole tang-bintang se pajat abak kecekbulan mele’ ta-mata rebbang lata possa’ so bila’
ta’ akaton manossa, ta’ aroba. Elong abang-sabangangguy padhana buru tagisek ka lethengpajanten akongko’, se bine’ akotakpangorbina aowar, pe’-empe’na aceng-leccengmano’na nyare pangaoban dhari abu ka dhalem masegitbakto beddhuk ekasanggu pajjar tandha sobbu
kabbi oreng padha posangbadha se posang nyare lorkongbadha se arancap perreng, gabay sarkodda abu e attas gentengsakelan sacengkang, kandella abumagujura se manjeng e bumegadebbung ban pappana padha selpat potong arendhu
pettong are abiddadhari mor-lao’ somberranyerbung sa’ana-ana, matopo ragana bakto
dhemm….galuddhurrrr….bato akalarkaranabu atabuyan
ngagarudhu’ kajana guntor nembara’nyatana gunong bali se leddu’kelap panemor, cerrengnga!
Labbuwan, 31 Juli 2007

BEDDHI SAGANTANG
ba` arapa tang ate sateyakajana sagantang beddhi paseser mor-dhajaeyorabi dhuri rokem ban tambanta` bu-ambu etambu angen ban omba`mata` kabuwa` aba` dhalem namba`pellona aeng mata se ta` sakera nojju ka settong barna; dika e sokma
elang onjur-olonanyata badhana, mastemaso` ka bakto, nyellem ka batonyeret ka kennengngan se lebbi samporna
Labbuwan, 09 Juni 2007

DADDALI POTE -N. Hidayati -Syarif AH.
dhu, daddali pote edhimma lebun se gabay patarangankennengngan ngasobila dika ambar akasapmalebbur jailla, tape madduse dhakdhaga bula kaelangan ora` rennyo ta` atolang
daddali pote, ba` taowatojjuwan pancer bula.dhapa`agi bula dha` ka se nyarkatondika asokma bula nyoleng dhalem tandangngadiba` ropa ban sepadda e mata ate bula
daddali potemaddu sabundel pasekkennegi pangara bulabali`na dhadhar e ngalesserra angense ojan ta` ojan, panas ta` panas ngello`tadha` seyang, tadha` malemta` amosem
Labbuwan 23 Agustus 2007

Lukman Hakim AG., kalahiran 15 Agustus1987. Molae  lebur noles sajjegga  kellas III MTs. Mambaul Ulum-Gappora. E bakto ka`dhinto jugan nyantre e Nurul Lathief Balanan-Gappora kantos samangken se ampon kalowar (lulus) dhari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Songennep. Tolesannepon oneng emuat neng e media, sae cetak otaba elektronik, akadi Radar Madura, Memorandum, Jurnal Lembah Biru, Majalah Jokotole, Majalah Swara Rahima, Tabloid Info Sumenep, Majalah Kidung, Surabaya Post, majalah Mimbar Pembangunan Agama. Oneng ngaolle penghargaan dhari Disparbud. Kab. Songennep menangka sala settong peserta dhari sapolo terbaik dhalem Lomba Cipta Puisi Bahasa Indonesia taon 2005 tor Lomba Menulis Pantun Madura taon 2007. salaen dhari gapaneka, Lukman juga kacathet menangka Juara III Lomba Karya Tulis Puisi dhari BEM STIKA putri 2009 tor nominator Lomba Cipta Puisi Religius Mahasiswa se-Indonesia versi DEMA STAIN Purwokerto 2009. Salaen neng e media, puisiepon Lukman juga badha neng pan-saponapan antologi, akadi Nemor Kara (BBS, 2006), Sagara Aeng Mata Ojan (BBS, 2008), Panggil Aku Pecundang (2008), Pesta Penyair (DKJT, 2009) tor Puisi Menolak Lupa (OBSESI-Unggun Religi, 2010). Salen nyerrat puisi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep se jugan menangka pembina UKM. Komunitas PELAR ka’dhinto jugan nyerrat cerpen, esai, opini tor naskah drama.Organisasia se otoro’e antarana bakkel katowa BEM STITA Sumenep 2009-2010, anggota komite sastra Dewan Kesenian Jaba Temor 2008-2013, anggota Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community Sumenep tor ngajar Bahasa dan Sastra Indonesia neng e MA. Darul Ulum Prongpong, Kecer, Daso’, Songennep. .55 Responses to “Puisi Madura: Lukman Hakim AG”

 1. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 2. Q1Ex2I xgtsfzwrwyta, [url=http://ijgrocfggomu.com/]ijgrocfggomu[/url], [link=http://ywjxgsdziscd.com/]ywjxgsdziscd[/link], http://zuffnwhfqkpk.com/

 3. Concept motorcycle design is supposed to grab your attention and the Icare by Enzyme Design certainly does that. Looking more like a creation from a futuristic sci-fi movie or computer game, it is actually based on technology and engines already available.
  Power comes from a flat six, either Honda 1800, or as one rendering shows, perhaps a Porsche. With all of the bodywork on this bike, you could hide all sorts of engine accessories like blowers, turbos or what have you, plus the suspension could be pretty exotic and it, too, would be well hidden. Of course, with this much bodywork you could hide almost any kind of powerplant, you’re not confined to the old internal combustion engine by any means though it’s interesting to see something this far out with a Honda 6.
  2008 2009 Kawasaki KL650E Wiring Recall

 4. Where Unlock iPhone Strategy is Best for your family Unlock iPhone Then again there are lots of cellular phones into the country which are often for the reason that favourite and properly known as Apple iPhone.Typically the concern is in anticipation of having an individual’s written contract making use of the public providers associated with iPhones, that you’re version of bound if you wish to make the most of a i phone and also it is precisely the open public contemplate.In fact you’re able to Discover i-phones regardless of who the actual plastic bag will be.The key Unlock iPhone option you will be getting will be the How to make easy process plus the to become self-sufficient your self tactic.
  unlock Iphone 4

 5. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any person with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that is wanted on the internet, somebody with a bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

Stop censorship